Adatvédelmi szabályzat


1. Bevezetés

Az SRGP Kft. (székhely: 1164 Budapest, Felsőmalom u. 16. fszt. 8., cégjegyzékszám: 01-09-967061 , adószám: 23470246-2-42), a laptopokszervize.hu weboldal üzemeltetője - a továbbiakban, mint: laptopokszervize.hu, Laptopok Szervize, Szolgáltató, Üzemeltető, Adatkezelő-, jelen szabályzatban fejti ki a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közte és regisztrált felhasználói- továbbiakban mint: Felhasználó, Igénybe vevő - közötti adatszolgáltatási-, adat-felhasználási elveket, jogokat és kötelezettségeket.
Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogokat és kötelezettségeket tartalmazó szabályzat tartalmát.
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban, valamint a jelen szabályzatban foglalt elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat mindenkori, egyoldalú megváltoztatására, felhasználói megfelelő módon és időben történő előzetes tájékoztatása mellett.

Adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát a lehető legnagyobb mértékben garantálja.

Adatkezelő alább, pontokba szedve ismerteti adatkezelési elveit, mind saját mind a Felhasználók jogait és kötelezettségeit, elvárásait melyeket saját magával, mint adatkezelővel, illetve Felhasználóval szemben megfogalmazott, és betart, illetve betartását elvárja. Az adatkezelés szabályai harmonizálnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,így különösen az alábbiakkal:

1) 2001. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2) 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.);
3) 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
4) 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.).

A jelen szabályzatban használt fogalmak magyarázatát lásd a szabályzat végén található Fogalommagyarázat címszó alatt.


2. Adatkezelési alapelvek

2.1. Személyes adat kezelése:
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

2.2. Nyilvánosságra hozatal
Törvény közérdekből elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása szükséges.

2.3. Személyes adatok védelme
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait, az adatkezeléshez fűződő más érdekek nem sértheti.
Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

2.4. Az adatkezelés célhoz kötöttsége
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

2.5. Adattovábbítás
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

2.6. Adatbiztonság
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.


3. Személyes adatok

Ismét szeretnénk felhívni figyelmedet, hogy a személyes adatok közlése, és az azon alapuló kezelése ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSON alapul, melyet jelen szabályzat elfogadásával megadottnak tekintünk. Amennyiben Felhasználó nem ért egyet a jelen adatvédelmi szabályzatba foglalt személyes adatkezelésével, úgy ne fogadja el ezt a szabályzatot. A regisztrációval a szabályzatot automatikusan elfogadottnak tekintjük.
Felhívjuk figyelmed, hogy amennyiben nem saját személyes adataidat adod meg, úgy kötelességed az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. Személyes adatok kezelése- az oldal Látogatói
A laptopokszervize.hu oldalra történő látogatás során, Adatkezelő statisztikai okokból rögzíti és 12 hónapig tárolja Felhasználók:
o IP címét
o a látogatás időpontját
o a megtekintett oldal címét

Adatkezelő az optimálisabb szolgáltatás nyújtása érdekében a Felhasználó számítógépén Adatkezelő esetleg cookie-t, adatcsomagot helyezhet el, melyet Felhasználó törölhet, illetve letilthat.

3.2. Személyes adatok kezelése- regisztrált tagok
A laptopokszervize.hu által nyújtott szolgáltatás egyes részeit csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. A regisztrációs folyamat során a Felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő adatokat:

o Név
o Cím
o Email cím
o Telefonszám
Az adatok megadására az adásvételek-lebonyolítása miatt van szükség.
Ezek az adatok a felhasználó azonosítására, a többi felhasználótól való megkülönböztetésére szolgálnak.

A megadott adatokat módosítani lehet a felhasználói név-jelszó kombinációval belépve, a Profilom menüben.

Amennyiben szeretnéd, hogy adataid töröljük a rendszerből, megteheted egy, moderátornak küldött levéllel, a kapcsolat@laptopokszervize.hu email címre.

Adatkezelő minden egyes regisztrált Felhasználó email címét továbbítja a laptopokszervize.hu hírlevél- listájára, így Felhasználóink automatikusan megkapják a laptopokszervize.hu hírleveleit is, melyekről a hírlevélben feltűntetett link segítségével lehetőségük van leiratkozni.


3.3. Adattovábbítás
A Naspers OCS Hungary Kft. által üzemeltetett árukereső.hu oldallal való közös együttműködésünk értelmében Adatkezelőnél regisztrált felhasználók, Adatkezelőnél tárolt bizonyos adatit ( név, email cím, vásárolt termék) adatai Adatkezelő átadja Árukereső.hu számára, a felhasználók ehhez a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárulnak, ez ellen a későbbiekben semmilyen kifogással, panasszal, nem élnek.

3.4. Kapcsolattartás
Amennyiben oldalunk igénybevétele során kérdésed, problémád van, várjuk észlevételeidet a főoldalon elhelyezett elérhetőségeink valamelyikén.

Cégünk a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb hat hónap elteltével törli.


3.5. Felelősség kizárása
Tájékoztatjuk, hogy az általatok megosztott tartalomért semmilyen felelősséget nem vállalunk, különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználók feladata.

Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy az általuk megadott személyes adatok, kapcsolatrendszerükre utaló információk olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek.

Amennyiben valamely felhasználó profilját törli, vagy törlésre kerül, megosztott tartalmának egy része – név nélkül – továbbra is elérhető maradhat.


3.6. Ami eddig kimaradt
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a cégünket, melynek eredményeképpen kiadja a megkeresésben foglalt adatokat az illetékes szerveknek.

3.7.- Adattárolás
Adatkezelő által kezelt adatok és adatfeldolgozó számítástechnikai rendszerei a következő címen találhatóak:

1067 Budapest. Hunyadi tér 3.

Az adattárolás során Adatkezelő betartja az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről c. jogszabály rendelkezéseit, ennek értelmében:

3.8 Az adatok minősége
A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:
a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

A laptopokszervize.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

3.9. Felhasználó jogai, jogorvoslati lehetősége
A laptopokszervize.hu Felhasználója tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Felhasználó kérésére cégünk tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Adatkezelő kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
A személyes adatot a laptopokszervize.hu törli, ha
- megállapításra került, hogy kezelése jogellenes;
- az érintett kéri;
- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
- azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Adatkezelő a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben az érintett nem ért egyet Adatkezelő döntésével, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Laptopokszervize.hu az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben olyan kérdésed lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írd meg nekünk a kapcsolat@laptopokszervize.hu email címre, és kollégánk megválaszolja kérdésed.

4. Fogalommagyarázat

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval